Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mizori Shisha hierna te noemen: “Mizori Shisha”, en een Wederpartij waarop Mizori Shisha deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mizori Shisha, voor de uitvoering waarvan door Mizori Shisha derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mizori Shisha en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar ‘’de geest’’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Mizori Shisha niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mizori Shisha in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Mizori Shisha zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Mizori Shisha kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, transactie-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Mizori Shisha daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mizori Shisha anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mizori Shisha niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3: Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Mizori Shisha en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Mizori Shisha derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mizori Shisha dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Mizori Shisha heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Mizori Shisha is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Mizori Shisha de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Mizori Shisha gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Mizori Shisha ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Mizori Shisha zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Mizori Shisha gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Mizori Shisha bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Mizori Shisha op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Mizori Shisha een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Mizori Shisha gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Mizori Shisha daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Mizori Shisha bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Mizori Shisha onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  • Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst.
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Mizori Shisha toekomende bevoegdheid of een op Mizori Shisha rustende verplichting ingevolge de wet;
  • In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Mizori Shisha alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 1. Mizori Shisha levert zijn producten altijd binnen 1 week uit. Heeft u binnen deze periode nog niets ontvangen dan dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Wij kunnen uiterlijk tot 1 maand na levering kijken waar het pakketje naar toe is gezonden of afgeleverd. Reclameert u na deze periode dan kunnen wij dus niet meer nakijken of en waar het is geleverd. Indien er en trackingcode is geleverd en het pakketje dus door ons is verzonden betekend dit dat het risico voor reclamatie niet meer in werking is.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Mizori Shisha is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
  • a het sluiten van de overeenkomst Mizori Shisha ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
  • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Mizori Shisha kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Mizori Shisha gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mizori Shisha kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Mizori Shisha gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mizori Shisha op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Mizori Shisha de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Mizori Shisha op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Mizori Shisha, zal Mizori Shisha in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Mizori Shisha is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Mizori Shisha zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Mizori Shisha genoemde termijn te voldoen, tenzij Mizori Shisha anders aangeeft.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mizori Shisha vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mizori Shisha op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan kunnen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Overmacht

 1. Mizori Shisha is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mizori Shisha geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mizori Shisha niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Mizori Shisha heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mizori Shisha zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Mizori Shisha kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Mizori Shisha ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mizori Shisha gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er  sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling is in beginsel uitsluitend mogelijk middels een van de betaalopties zoals weergegeven op de internetsite van Mizori Shisha, waaronder (doch niet uitsluitend) iDeal, Multisafepay, overboeking en creditcard.
 2. Indien Mizori Shisha en Wederpartij expliciet een andere betaalwijze overeenkomen, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Mizori Shisha aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Waterpijp Mizori Shisha aangegeven.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de nakoming van de betaalverplichting, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Waterpijp-online heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Mizori Shisha kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mizori Shisha kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien MizoriShisha echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Mizori Shisha in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Mizori Shisha totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Mizori Shisha gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Mizori Shisha geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Mizori Shisha veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Mizori Shisha daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Mizori Shisha ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Mizori Shisha gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Mizori Shisha bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Mizori Shisha zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Mizori Shisha en door Mizori Shisha aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mizori Shisha zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Mizori Shisha te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en wetten die daaraan gesteld worden. Mizori Shisha kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt Mizori Shisha de kosten van retourzending, met uitzondering van een terecht beroep op de “niet goed geld terug” regeling. Mizori Shisha zal in geval van ontbinding ten gevolge van een onjuiste, incomplete, beschadigde of defecte levering, binnen 10 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de volledige betaalde bedragen terugbetalen. Let wel: een gebruikt artikel kan niet worden geretourneerd om reden van hygiene. In geval van ontbinding op grond van bedenkingen die los staan van de aard of kwaliteit van het geleverde en van de handelwijze van Mizori Shisha, worden de betaalde bedragen binnen 10 dagen na de ontvangstdatum teruggestort, met inhouding van de door Mizori Shisha gemaakte administratiekosten welke maximaal 5 euro bedragen. Indien Wederpartij bij het verstrijken van deze termijn Mizori Shisha niet per e-mail heeft geïnformeerd over zijn/haar wens een artikel te willen retourneren, dan wel over een geconstateerd gebrek aan het geleverde, dan dient te worden aangenomen dat het geleverde als compleet, onbeschadigd, volledig functioneel en geheel beantwoordend aan zijn/haar eisen en wensen door Wederpartij is ontvangen en geaccepteerd en eindigt de garantietermijn. Let wel: voor glasschade geldt dat deze binnen 24 uur na ontvangst van het artikel moet worden gemeld anders vervalt het recht op garantie.
 3. De in dit artikel genoemde afkoelingsperiode is uitdrukkelijk niet van toepassing op producten waarvoor een wettelijke uitzondering geldt, zoals (doch niet uitsluitend) producten die voor Wederpartij persoonlijk zijn gemaakt, samengesteld en/of gepersonifieerd alsmede producten die gebruikt zijn en vallen onder ‘’hygiëne producten’’ mogen niet worden geretourneerd. Producten die voorzien zijn van een accijnszegel en waarbij de accijnszegel verbroken is kunnen niet geretourneerd worden.
 4. Indien een door Mizori Shisha verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mizori Shisha, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mizori Shisha geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera,
 6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen de afkoelings- en garantieperiode van 14 dagen schriftelijk (per post of e-mail) aan Mizori Shisha te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Mizori Shisha in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Mizori Shisha in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Mizori Shisha de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Mizori Shisha, vervangen of zorgdragend voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Mizori Shisha te retourneren en de eigendom daarover aan Mizori Shisha te verschaffen, tenzij Mizori Shisha anders aangeeft.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Mizori Shisha daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 11. Glasbreuk dient binnen 24 uren na ontvangst te worden gemeld. Mocht daarna schade ontstaan als gevolg van onzorgvuldig gebruik dan wordt dit uiteraard niet vergoed. In voorkomende gevallen kan in overleg met Mizori Shisha getracht worden een vervangende vaas tegen een schappelijke prijs te ontvangen. Wij zien dit als service richting onze klanten waarbij wij zonder winstoogmerk het artikel versturen. Let wel: dit geschiedt uitsluitend in overleg (aanvraag via de mail) en indien het betreffende onderdeel los te verkrijgen is door Mizori Shisha.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Mizori Shisha aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Mizori Shisha is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mizori Shisha is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Mizori Shisha is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mizori Shisha aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mizori Shisha toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Mizori Shisha is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien Mizori Shisha aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mizori Shisha beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Mizori Shisha is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mizori Shisha of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mizori Shisha en de door Mizori Shisha bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Mizori Shisha van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Mizori Shisha voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Mizori Shisha toerekenbaar is.
 2. Indien Mizori Shisha uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Mizori Shisha zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mizori Shisha, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mizori Shisha en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Mizori Shisha behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mizori Shisha heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mizori Shisha partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In voorkomende gevallen is de rechter te Den Haag bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Mizori Shisha en Wederpartij.

 

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden, welke immer is terug te vinden en af te drukken via de website http://www.mizorishisha.nl
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
  • Mizori Shisha verkoopt geen tabaksproducten aan personen onder de 18 jaar!
  • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u, indien de bestelling tabaksproducten bevat, aan dat u minstens 18 jaar of ouder bent. Indien dit niet zo blijkt te zijn, kunnen wij de bestelde tabaksproducten helaas niet toesturen.

 

Artikel 16 Ruil procedure 

 • Er worden geen retourproducten aangenomen die gebruikt zijn. Nieuwe en ongebruikte producten kunnen geruild of terugbetaald worden zonder enige reden binnen 14 dagen na aankoop. Producten die beschadigd zijn tijdens vervoer dienen binnen 7 dagen te worden terug gestuurd. Schade aan vazen en glazen onderdelen dienen binnen 24 uur na ontvangst te worden gemeld. Hierna vervalt het recht van retour/garantie. Hiervoor dient u eerst een aanvraag te doen via de mail: info@MizoriShisha.nl. Alle producten die na 7 dagen na aankoop aangegeven worden niet in behandeling genomen. Producten die afgeprijsd zijn kunnen niet geretourneerd worden alsmede producten die beschadigd zijn door de gebruiker. Voor producten die een klein gebrek vertonen en waarvan u het niet nodig vindt deze te retourneren kan een tegoedbon gegeven worden. De waarde van de tegoedbon wordt bepaald in overleg met de klant. Zorg wel dat u binnen 24 uur een foto toestuurt van het gebrek.

 

Gegevens

 • www.MizoriShisha.nl
 • Adres: Dichtershof 72, 1315LP, Almere
  • (Ons bedrijf houdt zich bezig met de verkoop van waterpijpen via internet. Helaas is het niet mogelijk om ons bedrijf fysiek te bezoeken.)
 • Telefoon: 0031 6 14 45 40 14
 • Whatsapp:0031614454014
 • Email: info@mizorishisha.nl
 • KvK-nummer: 72768541
 • Btw-identificatienummer: NL002428913B67